Regulamin e-WSWFiT

Regulamin e-WSWFiT

Platformy e-learningowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

 

http://wswfit.eu


 1. System informatyczny e-WSWFiT jest wykorzystywany do wspierania procesów dydaktycznych w ramach działalności edukacyjnej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (UCZELNIA).
 2. Osoba posiadająca konto w systemie e-WSWFiT nazywana jest Użytkownikiem.
 3. Uprawnienia do tworzenia i prowadzenia kursów (KURS) na e-WSWFiT mają Użytkownicy zatrudnieni w UCZELNI nazywani dalej Prowadzącymi.
 4. Wyznaczony przez UCZELNIĘ pracownik nazywany Administratorem e-WSWFiT będzie sprawował nadzór techniczny oraz będzie mógł w razie niestosowania się do regulaminu zablokować konto danego Użytkownika.
 5. Administrator e-WSWFiT, lub Prowadzący KURS w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu e-WSWFIT do Dziekanatu UCZELNI.
 6. Użytkownicy rejestrując się na e-WSWFiT zobowiązani są do wypełnienia formularza PROFILU swoimi prawdziwymi danymi osobowymi, wpisując prawdziwy i działający adres swojej poczty elektronicznej oraz obowiązkowo określić - wybierając z rozwijanej listy - przynależność do bieżącej grupy toku i trybu studiów.
 7. Imię i Nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "LOGIN" powinien być różny od tych danych.
 8. Zdjęcie (AWATAR - obrazek, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) nie może być animacją, zdjęcie to nie może zawierać treści łamiących zasady etyki (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 9. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika e-WSWFiT w zakresie koniecznym do obsługi platformy e-WSWFiT przez Prowadzących KURSY, osoby administrujące e-WSWFiT oraz Dziekanat UCZELNI.
 10. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępnienia swojego konta na e-WSWFiT, udostępnienia materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy e-WSWFiT osobom trzecim, powoduje zablokowanie konta danego Użytkownika e-WSWFiT i skierowanie tego faktu do Dziekanatu UCZELNI.
 11. W systemie e-WSWFiT wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownicy mają prawa autorskie, lub za zgodą współautorów materiałów partycypują w tych prawach (nie dotyczy zamieszczania linków do materiałów ogólnie dostępnych w sieci INTERNET). W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich uprzednia i zadekretowana zgoda (pisemna tradycyjna, lub e-mailowa wysłana z osobistego konta pocztowego).
 12. W wypowiedziach na platformie e-WSWFiT nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 13. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, moderowane bądź usuwane przez Prowadzącego KURS, lub Administratora e-WSWFiT, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności przypadków nie związanych z programem KURSU.
 14. Uprawnienia opisane w punkcie 2, 3 i 4 regulaminu przyznaje Administrator e-WSWFiT.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy e-WSWFiT oraz powiadomieniem o tym fakcie Dziekanatu UCZELNI.
 16. Regulamin Użytkownika e-WSWFiT może być modyfikowany po każdym zakończonym semestrze.


Ostatnia modyfikacja: sobota, 11 marzec 2017, 13:39